instructies cit0-toets groep 8

Wijs de leerlingen er bij de start van de tweede toetsdag op dat ze bij de taken Studievaardigheden 1 en 2 het Bronnenboekje Basis of Niveau nodig hebben. 2 Bespreek voor de afname de aanwijzingen voor de leerlingen die voorin het opgavenboekje vermeld staan en maak samen met de leerlingen de voorbeeldopgave (alleen de eerste toetsdag). 3 Wijs de leerlingen op de juiste wijze van het aanstrepen van een antwoord: de opgaven mogen alleen met potlood aangestreept worden (zie de eerste bladzijde in het opgavenboekje). Zorg ervoor dat het antwoordblad op een harde ondergrond ligt. 4 Wijs de leerlingen erop dat u geen vragen over de opgaven kunt beantwoorden. De leerlingen moeten de taak zelfstandig maken. 5 Wijs de leerlingen erop dat ze alleen aan de taak mogen werken die aan de beurt is. 6 Kondig het begin van de toets letterlijk aan met: "We gaan beginnen. Als je straks helemaal klaar bent met de eerste taak en de tijd is nog niet om, leg dan je antwoordblad onder je opgavenboekje aan de rand van je tafel. Pak vervolgens je leesboek en ga rustig zitten lezen. Stoor de anderen niet! Er mag nu niet meer gepraat worden tot het pauze is. Kijk nu naar de eerste taak en lees samen met mij wat er boven staat." 7 Lees bij het begin van elke nieuwe taak de aanwijzingen hardop voor en licht deze zo nodig toe. 8 Geef bij het begin van elke nieuwe taak aan wat de afnameduur van een taak is en geef aan welke materialen (kladpapier, liniaal en dergelijke) de leerlingen bij het maken van de taak mogen gebruiken. Het gebruik van kladpapier is met uitzondering van de taak Rekenen 2 bij alle taken toegestaan. Didactische materialen die normaliter in het lokaal aanwezig zijn (bijvoorbeeld tafelkaarten, wandkaarten, overzichten met betrekking tot (werkwoord)spelling en inhouds- en oppervlaktematen) mogen niet zichtbaar zijn tijdens de afname van de Eindtoets. 9 Wijs de leerlingen bij het begin van elke nieuwe taak op de kolom waarin ze de antwoorden op de opgaven in de taak moeten aanstrepen. 10 Ga, als de aangegeven richttijd verstreken is, na of er nog leerlingen bezig zijn. Geef geen opdrachten als: leg nu je potlood neer. Geef leerlingen nog even de tijd om de opgave waarmee ze bezig zijn af te maken (zie eerder in deze paragraaf) en laat ze dan stoppen. Zo kunt u een abrupte en spanningsverhogende overgang van de ene naar de andere taak voorkomen. 11 Als alle leerlingen klaar zijn met een taak, laat u hen het opgavenboekje sluiten en het antwoordblad onder het opgavenboekje leggen. Vervolgens geeft u de leerlingen de pauze die in het afnameschema is aangegeven. 12 Haal aan het einde van de toetsdag al het materiaal op. Berg de opgavenboekjes zorgvuldig op. 13 Leg de ingevulde antwoordbladen op volgorde van antwoordbladnummer en doe deze in de retourenveloppe. Bewaar de retourenveloppe zorgvuldig.

Afwezige leerlingen

Inhalen voor of op de derde toetsdag Leerlingen die op één of meer van de toetsochtenden niet aanwezig konden zijn, kunnen de gemiste taken eventueel in de middag inhalen. Leerlingen die aan het einde van de derde toetsdag één of meer taken niet gemaakt hebben, kunnen die taken op een later tijdstip (maar wel zo snel mogelijk) inhalen. Houd van een leerling die de toets niet volledig heeft gemaakt alle drie de antwoordbladen op school achter. Stuur de antwoordbladen van de andere leerlingen direct op naar Cito om vertraging bij het inlezen en verwerken te voorkomen.